Travel News

JEJU AIR เปลี่ยนไฟล์ท&ยกเลิกฟรี

เจจูแอร์สามารถยกเลิก/ขอเงินคืนได้หรือไม่หากจองตอนนี้?
ได้ค่ะ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ในภายหลังถึงแม้จะจองไว้ตั้งแต่ตอนนี้!

*สำหรับเที่ยวบินที่จองระหว่างวันที่ 17 มี.ค. ~ 17 เม.ย. 2020
*สำหรับบัตรโดยสารที่ซื้อผ่านเว็บไซต์หรือแอปของ JEJU air เท่านั้น
1.ระยะเวลาที่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือขอเงินคืนได้: เที่ยวบินระหว่างประเทศ
– บัตรโดยสารระหว่างวันที่ : 17 มี.ค. ~ 17 เม.ย. 2020 (นับจากวันที่ซื้อ)
– เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน : 17 มี.ค. ~ 25 ต.ค. (นับจากวันเดินทาง)
– ยกเลิก/ขอเงินคืน : 17 มี.ค. ~ 30 มิ.ย. (นับจากวันเดินทาง)
2. ระยะเวลาที่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือขอเงินคืนได้: เที่ยวบินในประเทศ
– บัตรโดยสารระหว่างวันที่ : 18 มี.ค. ~ 17 เม.ย. 2020 (นับจากวันที่ซื้อ)
– เปลี่ยน/ยกเลิก(ขอเงินคืน) : 18 มี.ค. ~ 31 ก.ค. 2020 (นับจากวันเดินทาง)
[ระเบียบและเงื่อนไข]
– การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเที่ยวบินฟรีสามารถทำได้หนึ่งครั้งเท่านั้นก่อนเวลาเดินทาง
– สามารถยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกเที่ยวบินได้หนึ่งครั้งเท่านั้น ในกรณีที่ทำการขอเงินคืนหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าธรรมเนียมตามระเบียบบัตรโดยสาร
– ในกรณีที่ No-Show จะไม่สามารถยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกเที่ยวบินได้ และจะมีค่าใช้จ่ายตามระเบียบบัตรโดยสาร
– สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นเที่ยวบินที่มีราคาบัตรโดยสารเท่ากันหรือสูงกว่าเดิมเท่านั้น โดยท่านต้องชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสารต่างหาก
อ่านเพิ่มเติมที่:https://bit.ly/2WHy9JQ
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *