Travel News

เกาหลีใต้ประกาศระงับฟรีวีซ่า คนไทยมีผล 13 เมษายน 63

เกาหลีใต้จะระงับความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเกาหลีใต้ รวมถึงวีซ่าประเภท C-1 และ C-3 ซึ่งออกภายในวันที่ 5 เม.ย. 2563 เป็นการชั่วคราว ดังนั้น บุคคลสัญชาติไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเกาหลีใต้ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป จะต้องดำเนินการขอวีซ่าที่สถานทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย อย่างไรก็ดี ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูต และผู้ที่ถือหนังสือเดินทางราชการ ยังสามารถเดินทางเข้าเกาหลีใต้ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศด้านล่างค่ะ

ข้อมูลจาก >> https://bit.ly/3ebUHbX

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *