Travel News,  เคล็ดลับนักเดินทาง

How to get a Vaccine Passport?

จะขอ Vaccine Passport แต่ไม่รู้ต้องขอที่ไหน? เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง? ขั้นตอนเป็นอย่างไร?
วายวายรวบรวมข้อมูลมาให้ทุกคนทราบกันแล้วค่ะ บอกเลยว่ามาเต็มทุกขั้นตอน เอกสารพร้อม คนพร้อม
ไปขอวัคซีนพาสปอร์ตเตรียมเที่ยวได้เลย

กรณีขอเอกสารรับรองด้วยตนเอง

 • Passport (หนังสือเดินทาง) มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงสำเนาถูกต้อง)
 •  บัตรประชาชน ตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงสำเนาถูกต้อง)
 •  ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสาร 50 บาท/เล่ม
 •  เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย ที่ยืนยันว่าได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว ตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงสำเนาถูกต้อง) ออกโดยสำนักอนามัย และสถานพยาบาลของรัฐ/เอกชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

กรณีมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน
จะต้องมีหลักฐานทั้งในส่วนของผู้มอบอำนาจ เป็นหลักฐานเดียวกับการยื่นขอเอกสารรับรองด้วยตัวเอง และต้องมีเอกสารของผู้รับมอบอำนาจด้วย ดังนี้

 • หนังสือมอบอำนาจตัวจริง (ผู้มอบอำนาจ 1 คน ต่อเอกสาร 1 ฉบับ)
 • บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงสำเนาถูกต้อง)

ผู้ที่ต้องการเอกสาร Vaccine Passport ดังกล่าวควรเข้าไปศึกษาข้อมูลและประสาานหน่วยงาน เพื่อนัดหมายหรือยื่นเอกสารหลักฐานล่วงหน่าผ่านช่องทางที่หน่วยงานกำหนด
มีหน่วยงานที่ให้บริการออกเอกสารับรองฯ ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่

 1. คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี
  – เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 -11.00 น. และเวลา 13.00 – 15.00 น. โดยจะหยุดทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  – ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2951-1170 – 79 ต่อ 3430 หรืออีเมล [email protected]
 2. คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรุงเทพฯ
  – เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 13.00 – 15.00 น. เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น โดยจะหยุดทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  – ติดต่อนัดหมายได้ที่เบอร์ 0-2521-1668 หรือเฟซบุ๊ค “ศูนย์บริการโรคในเขตเมือง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
 3. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
  – เปิดให้บริการทางอีเมล [email protected] โดยให้บริการเฉพาะผู้ที่มีตั๋วเครื่องบินเดินทางไปต่างประเทศ และมีภูมิลำเนาต่างจังหวัดและจังหวัดสมุทรปราการ
  – ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2134-0139
 4. กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 6 กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี
  – เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ และวันพุธ เวลา 09.00 – 12.00 น. เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น โดยจะหยุดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์
  – ติดต่อนัดหมายได้ที่เบอร์ 0-2590-3232, 3234-35 และอีเมล [email protected]

 1.  ผู้ขอเอกสารหรือผู้รับมอบอำนาจ ติดต่อนัดหมายหน่วยงานตามช่องทางที่กำหนด
 2.  ผู้ขอเอกสารหรือผู้รับมอบอำนาจ รับบัตรคิว
 3.  เจ้าหน้าที่เรียกคิว
 4.  ยื่นเอกสาร 4 รายการ
  – Passport (หนังสือเดินทาง) ตัวจริงและสำเนา
  – บัตรประชาชน ตัวจริงและสำเนา
  – เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ตัวจริงและสำเนา
  – ค่าธรรมเนียม 50 บาท
  หากเป็นผู้รับมอบอำนาจ ยื่นเอกสารเพิ่ม 2 รายการ
  – หนังสือมอบอำนาจตัวจริง
  – บัตรประชาชน ตัวจริงและสำเนา ของผู้รับมอบอำนาจ
 5.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ความครบถ้วน/ถูกต้องของเอกสาร
  5.1 กรณีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเอกสารรับรอง
  5.2 กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ไม่ออกเอกสารรับรอง
 6.  ผู้ขอเอกสาร ลงรายมือชื่อ
  6.1 หน้า 3ของเอกสารรับรอง ในช่อง whose signature follows (ให้เหมือนกับในหนังสือเดินทาง)
  6.2 ตอนล่างของใบเสร็จรับเงิน
 7.  เจ้าหน้าที่การเงิน มอบเอกสาร Vaccine Passport และใบเสร็จรับเงิน พร้อมหลักฐานตัวจริงคืนให้กับผู้ขอเอกสาร
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *