Travel News

เช็คลิสต์ เตรียมพร้อมก่อนบิน

??น้องวายพาเช็คลิสต์ เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง… เนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วประเทศได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทางรัฐบาลได้ผ่อนคลายข้อกำหนดต่างๆลงรวมไปถึงในพื้นที่แต่ละจังหวัดที่มีการแจ้งห้ามเข้า-ออกในแต่ละจังหวัด ทำให้การเดินทางข้ามจังหวัดต้องหยุดชะงักทั่วประเทศ รวมไปถึงการเดินทางทางอากาศด้วย ?? ซึ่งวันนี้น้องวายวายมาแชร์ข้อมูลแต่ละสนามบินที่สามารถเดินทางได้ดังนี้ค่ะ ?

✅ ท่าอากาศยานจังหวัดที่ไม่มีมาตราการ/เงื่อนไขในการเข้า – ออก และมีเที่ยวบินพาณิชย์ ได้แก่

ท่ากาศยานลำปาง , ท่ากาศยานแม่สอด , ท่ากาศยานร้อยเอ็ด , ท่ากาศยานขอนแก่น , ท่ากาศยานสกลนคร , ท่ากาศยานอุบลราชธานี , ท่ากาศยานสุราษฏร์ธานี

? ท่าอากาศยานที่จังหวัดมีมาตรการ/เงื่อนไขการเข้า-ออกและมีเที่ยวบินพาณิชย์ ได้แก่

1.ท่าอากาศยานพิษณุโลก ต้องปฏิบัติดังนี้

 • คนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก หากพักที่บ้านต้องกักตัวพร้อมบุคคลในบ้าน 14 วัน หรือเลือกเลือกที่โรงแรมท่เข้าร่วมโครงการ Save Phisanulok 14 วัน
 • กรณีคนต่างจังหวัดมาเปลี่ยนเครื่องที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อเดินทางต่อไปยังจังหวัดอื่นให้เดินทางออกจากจังหวัดทันทีโดยห้ามแวะทำกิจกรรมใดๆภายในจังหวัดพิษณุโลกเด็ดขาด

2.ท่าอากาศยานตรัง ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดตรังต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดตรังเท่านั้น หากเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ในทุกกรณีจะต้องมีใบรับรองแพทย์ มีหนังสือรับรองจากท้องถิ่นต้นทางและต้องกักตัว 14 วัน

3.ท่าอากาศยานนครพนม เมื่อผู้โดยสารเดินทางถึง ท่าอากาศยานนครพนม ต้องปฏิบัติดังนี้

 • อนุญาตให้เฉพาะผู้โดยสารที่จะเดินทางสามารถเข้าในอาคารที่พักผู้โดยสารได้เท่านั้น ส่วนญาติ ผู้มารับ – ส่ง ไม่อนุญาตให้เข้าในอาคาร
 • ห้ามมิให้ต่างด้าวเข้าจังหวัดนครพนมด้วยวิธีการใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

4.ท่าอากาศยานอุดรธานี

 • ผู้ที่เดินทางมายังท่าอากาศยานอุดรธานีทุกคน ต้องบันทึกข้อมูลการเดินทางผ่านระบบ RQ Code
 • ต้องทำการกักตัว (Home Quarantine) และเฝ้าระวังติดตามสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน อย่างเคร่งครัด
 • กรณีผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง*และถูกประกาศปิดพื้นที่ ให้แจ้งสาธารณสุขจังหวัด เพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัว (Home Quarantine) อย่างเคร่งครัด

5.ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

 • ผู้ที่เดินทางมายังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชทุกคน ต้องบันทึกข้อมูลการเดินทางผ่านระบบ RQ Code
 • ต้องทำการกักตัว (Home Quarantine) และเฝ้าระวังติดตามสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน อย่างเคร่งครัด

6.ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง*ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โดยทันที และให้แยกตัวเอง สังเกตอาการไข้ และอาการทางเดินหายใจ หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่น จนครบ 14 วัน นับตั้งแต่เดินทางกลับมาถึงจังหวัดสงขลา

7.ท่าอากาศยานสมุย ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง*ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โดยทันที และให้แยกตัวเอง สังเกตอาการไข้ และอาการทางเดินหายใจ หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่น จนครบ 14 วัน

8.ท่าอากาศยานเชียงใหม่

 • ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสียง*กักตัวเอง 14 วันโดยมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนั้นเป็นผู้กำกับควบคุม
 • หากไม่ได้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง*ต้องผ่านการคัดกรองตามมาตราฐานและกรอกแบบฟอร์ม ชม.2

9.ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง

 • ดำเนินการตามมาตรการกักกันหากเดินทางมาจากกรุงเทพฯ และมีภูมิลำเนาและวิถีชีวิตประจำวันในกรุงเทพฯ มากกว่า 1 วันรวมทั้งจังหวัดพื้นที่เสี่ยง* เมื่อถึงที่พักอาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือโรงแรมต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในพื้นที่พำนักอาศัยเพื่อดำเนินการตามมาตรการกักตัวที่บ้าน 14 วัน (Home Quarantine) โดยเคร่งครัด ห้ามออกเคหสถานโดยไม่มีเหตุอันควรหากตรวจสอบพบการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมาย
 • สำหรับผู้เดินทางมาจากกรุงเทพฯ แต่ไม่มีประวัติภูมิลำเนาในพื้นที่เสียงหรือเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อการเดินทางเฉพาะวันเดินทางเท่านั้นให้ถือแนวทางปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังตนเอง (Self Quarantine) คือไม่ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคภายในพื้นที่พำนักหากต้องสังเกตอาการตนเอง 14 วัน
 • ผู้ที่เดินทางไปกลับภายในวันเดียวกันไม่ต้องดำเนินการตามมาตรการกักกัน
 • กรณีพำนักในจังหวัดเชียงรายไม่ถึง 14 วัน หรือวันที่ออกเดินทางจากจังหวัดเชียงรายถือเป็นสิ้นสุดการดำเนินมาตรการกักกันของจังหวัดเชียงรายในวันนั้น

? ท่าอากาศยานจังหวัดปลายทางไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์ ในช่วงวันที่ 1- 31 พ.ค.63 ได้แก่

ท่าอากาศยานแพร่ , ท่าอากาศยานนราธิวาส , ท่าอากาศยานระนอง , ท่าอากาศยานน่านนคร , ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน , ท่าอากาศยานเลย , ท่าอากาศยานหัวหิน , ท่าอากาศยานชุมพร , ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ , ท่าอากาศยานกระบี่

⚠ ทั้งนี้ ท่าอากาศยานดังกล่าว ยังคงเปิดให้บริการสำหรับเที่ยวบินฉุกเฉิน/ เที่ยวบินราชการ/
เที่ยวบินขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์

* พื้นที่เสี่ยง : กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต นนทบุรี ยะลา สมุทรปราการชลบุรี ปัตตานี เชียงใหม่ และปทุมธานี

(อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ค.2563)

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานการบินพลเรือนฯ กรมท่าอากาศยาน และ ท่าอากาศยานไทย

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *